மீள்காப்புறுதி விபரங்களின் சமர்ப்பித்தல்.

Submission of Reinsurance Arrangements for the Year 2023 (Deadline – 15th March 2023)

Certified copies of all Cover Notes in respect of Reinsurance Treaties should be forwarded to IRCSL on or before 15th March each year together with details required by the Commission in the format prescribed therein. Following companies have submitted same as indicated below:

Name of the Company Date of Submission
1 AIA Insurance Lanka PLC 17/3/2023
2 Allianz Insurance Lanka Limited 11/4/2023
3 Allianz Life Insurance Lanka Limited 31/1/2023
4 Amana Takaful Limited 14/3/2023
5 Amana Takaful Life PLC 15/3/2023
6 Arpico Insurance Limited 11/4/2023
7 Ceylinco Life Insurance Ltd. 31/1/2023
8 Ceylinco General Insurance PLC 9/3/2023
9 Continental Insurance Lanka Limited 31/3/2023
10 Continental Insurance Life Lanka Limited 21/3/2023
11 Cooperative Insurance Company Limited 11/4/2023
12 Cooplife Insurance Limited 24/2/2023
13 Fairfirst Insurance Co. Ltd. 17/2/2023
14 HNB Assurance PLC 30/1/2023
15 HNB General Insurance Ltd. 15/3/2023
16 Janashakthi Insurance PLC 20/3/2023
17 Life Insurance Corporation (Lanka) Limited 30/1/2023
18 LOLC Life Assurance Ltd. 8/2/2023
19 LOLC General Insurance Ltd. 15/3/2023
20 MBSL Insurance Company Limited 21/4/2023
21 National Insurance Trust Fund
22 Orient Insurance Limited 13/3/2023
23 People’s Insurance Limited 23/3/2023
24 Sanasa General Insurance Co. Ltd. 20/3/2023
25 Sanasa Life Insurance Co. Ltd. 14/3/2023
26 Softlogic Life Insurance PLC 31/1/2023
27 Sri Lanka Insurance Corporation Limited 15/3/2023
28 Union Assurance PLC 2/2/2023