மீள்காப்புறுதி / இடர் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சிச்திட்டங்களை சமர்ப்பித்தல்.

Submission of Reinsurance Risk Transfer Programme 2023 (Deadline – 31st January 2023)

“A report on reinsurance / risk transfer program outlining the given criteria for the up-coming year should be forwarded to IRCSL on or before 31st January of each year. Below chart depicts the submission details of same.”

Name of Insurance Company

 

Date of Submission

 

1 AIA Insurance Lanka PLC 31/1/2023
2 Allianz Insurance Lanka Limited 1/2/2023
3 Allianz Life Insurance Lanka Limited 31/1/2023
4 Amana Takaful Limited 10/1/2023
5 Amana Takaful Life PLC 19/1/2023
6 Arpico Insurance Limited 31/1/2023
7 Ceylinco Life Insurance Ltd. 31/1/2023
8 Ceylinco General Insurance PLC 31/1/2023
9 Continental Insurance Lanka Limited 30/1/2023
10 Continental Insurance Life Lanka Limited 20/3/2023
11 Cooperative Insurance Company Limited 31/1/2023
12 Cooplife Insurance Limited 24/2/2023
13 Fairfirst Insurance Co. Ltd. 2/2/2023
14 HNB Assurance PLC 31/1/2023
15 HNB General Insurance Ltd. 31/1/2023
16 Janashakthi Insurance PLC 31/1/2023
17 Life Insurance Corporation (Lanka) Limited 30/1/2023
18 LOLC Life Assurance Ltd. 2/2/2023
19 LOLC General Insurance Ltd. 8/2/2023
20 MBSL Insurance Company Limited 1/2/2023
21 National Insurance Trust Fund 31/1/2023
22 Orient Insurance Limited 9/3/2023
23 People’s Insurance Limited 31/1/2023
24 Sanasa General Insurance Co. Ltd. 31/1/2023
25 Sanasa Life Insurance Co. Ltd. 30/1/2023
26 Softlogic Life Insurance PLC 30/1/2023
27 Sri Lanka Insurance Corporation Limited 2/2/2023
28 Union Assurance PLC 31/1/2023