நட்ட சீராக்கலாளர்.

“loss adjuster” means a person who has specialized knowledge in investigating and who is assessing losses arising from insurance claims and registered as a loss adjuster under the provisions of this Act.

Name Effective Date of License
Mr. Nirosh Sanjeewa Wathukarawatta Re-registered on 16.02.2024
Ms. Ursula Wijeyasuriya 02/10/2023
Mr. Anthony Preshant Royce De Mel 28.09.2022
Mr. Meda Wallawwe Ananada Bandara Rambukwella 24.08.2022
Mr. Dissanayaka Mudiyanselage Indika Sanjeewa 26.05.2022
Mr. Hema Gotabaya Mahanama Liyanage 16.03.2021
Mr. Swarnekamal Sujiin Swarnaraj 21.01.2021
Mr. Wijithasena Leelaratne Fernando 25.06.2018
Mrs. Thanuja Higulage 06.12.2021
Mr. Susantha Mahindaratna Weerakoon 26.06.2018
Mr. Sugath Weeraratne 07.07.2021
Mr. Sithira Pandithasundara 12.08.2020
M/s The Shield Adjusters (Pvt) Ltd 29.03.2019
Mr. Sreenath Bandula Amarasekera 12.08.2020
Mr. Rajapaksha Pathirage Don Kanchana Surangika 10.09.2018
Mr. Rajapakshe Mudiyanselage Herath Rajapakse Re-registered on 12.03.2024
Mr. Piyal Watudura 05.07.2021
Ms. Udithamala Jinadarie Kurukulasuriya 13.06.2018
Mr. Mangala Keerthi Ashoka Kumara Dharmaratne 12.08.2020
Mr. Mampe Vithanage Rupasena Perera 07.07.2021
Mr. Mahabalage Don Sisira Upali Perera 26.06.2018
Mr. Lalindra Krishantha Karunaratne 29.05.2019
Mr. Keerthi Delwatta 26.06.2023
Mr. Johann Amarathunga 08.02.2021
Mr. Jasin Basthian Arachchige Ravinath Niroshana 26.09.2019
Mr. Gunawardena Mudiyanselage Ananda Udayakumara Gunawardena 25.06.2018
M/s Entrust International (Pvt) Ltd. 08.06.2020
Mr. Ambagahakumbure Wijekoon Mudiyanselage Bandula Wijekoon 29.03.2019
Mr. Ahmed Nazim Nazvi Rahman 25.06.2018