காப்புறுதி கைத்தொழிற்துறை புள்ளிவிபரங்கள் மீதான கைநூல் – இலங்கை.