ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ කර්මාන්ත සංඛ්‍යාලේඛන පිළිබඳ අත්පොත.