චක්‍රලේක අංක.03 – 2024 (26 ජනවාරි 2024) – මෝටර් වාහන අනතුරු.