රක්ෂණ
සමාගම්
රක්ෂණ තැරැව්කාර
සමාගම්
අලාභ
ගැලපුම්කරුවන්

28

පෙබ. 24

1. Circular No.03 of 2024 (26th February 2024) - Optional Compensation Scheme for 3rd Party Death and Permanent Disability of...
Read More

21

දෙසැ. 23

New license granted to XGen Insurance & Re-Insurance Brokers (Pvt) Ltd.  as an Insurance Broker to carry on Long Term...
Read More
1 2 3 78

දැක්ම

දකුණු ආසියාවේ රක්ෂණ නියාමනයේ මිනුම් ලකුණ බවට පත්වීම

මෙහෙවර

රක්ෂණ කර්මාන්තය නියාමනය කිරීමේ පනතට අනුව රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ගේ අභිවෘද්ධිය ආරක්ෂා කිරීම සහ රක්ෂණ කර්මාන්තයේ දියුණුවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.